Länkar och hur de värderas av Google

Gustav ÅbergDenna artikel är skriven av Gustav Åberg och var ursprungligen publicerad på SEO-forum.se men har flyttats hit efter godkännande av Gustav. Den publiceras här i dess originalform. Eventuella redaktionella ändrar inom klammertecken.

Det här är en guide. Den är skriven i första hand för nybörjare, men även ni som har läst på lite om SEO kan förhoppningsvis hitta någonting nytt. Ursprungligen så skrev jag denna text som en lathund för en nyanställd kollega. Men jag har anpassat och utvecklat den för att passa seo-forum.se.

Inom sökmotoroptimering så är inlänkar hårdvaluta. Det spelar i praktiken ingen roll hur bra du optimerar din webbsida onpage, om sidan saknar inlänkar. Alla inlänkar är dock inte lika värdefulla. Det finns ett flertal faktorer som avgör en länks värde. Dessa faktorer finns inbyggda i Googles algoritmer och är till största delen okända för utomstående. Därtill kommer problematiken med att Googles algoritmer ständigt förändras.

När jag talar om en länks "värde" i detta inlägg, så avser jag inte länkens monetära värde, utan dess inverkan på en webbsidans ranking i serpsen (serps = sökmotorresultaten).

När jag talar om "värdsidan" så avser jag den sidan där länken finns placerad. Till största delen så är det värdsidans styrka som avgör länkens värde. Om webbsida A länkar till webbsida B, så är webbsida A värdsidan och webbsida B målsidan. I min guide så utgår jag ifrån att din sida är målsidan.

Varje faktor nedan är numrerad. Observera att numreringen inte har någon relation till hur viktig punkten är för länkens värde. Om en punkt är viktigare än någon annan så framgår detta i den löpande texten.

Olika faktorer som påverkar en länks värde:

1. Värdsidans PageRank

Till att början med så vill jag påpeka att PageRank (PR) inte spelar en lika stor roll idag, som det gjorde för några år sedan. Nybörjare inom SEO begår ofta misstaget att lägga för stor vikt vid PR. Om du tycker att PR är väldigt viktigt så kan du tänka om nu. Det innebär dock inte att vi bör bortse från PR helt och hållet (ett misstag som många SEO-proffs gör). En länk från en webbsida med hög PR har ett högre värde än en länk från en webbsida med låg PR.

2. Värdsidans inlänkar

För att kunna bedöma värdet av vår inlänk på värdsidan, så måste vi titta på hur många inlänkar som värdsidan har. Detta kan vi enkelt göra genom att använda oss av Yahoo Site Explorer. Ju fler inlänkar värdsidan har, desto mer värdefull blir vår egen inlänk.

Observera att Yahoo är att föredra framför Google när det gäller att kontrollera inlänkar. Detta beror på att Google inte visar alla länkar.

3. Konkurrens om länkkraften

Vår länk är förmodligen inte den enda länken på värdsidan. Ju fler länkar som finns på värdsidan, desto mindre länkkraft flödar till vår egen sida. Vi tvingas alltså att dela länkkraften från en värdsida med alla andra länkar som finns på samma sida. Observera att detta gäller såväl för interna som externa länkar. Ju färre länkar som finns på värdsidan, desto mer värde har vår egen länk.

4. Värdsidans TrustRank

Värdsidans TrustRank (TR) har idag en väldigt stor betydelse för en inlänks värde. Tyvärr så är TR till skillnad från PR ett dolt mått på en sidas styrka. Vi kan därför endast göra kvalificerade gissningar angående en sidas TR. En mängd faktorer anses påverka en sidas TR. Institutioner, universitet och stora organisationer anses i regel ha hög TR. En webbsida med hög TR har överlag ofta hög PR (men inte nödvändigtvis). Egentligen så finns det inget samband mellan de olika värdena, men betrodda organisationer brukar normalt få många inlänkar - vilket i regel även ger hög PR.

Observera att en länk från en värdsida som själv har en inlänk från t ex ett universitet ofta har ett högt värde. Din inlänk måste därför inte komma direkt från universitetet för att vara värdefull. Tänk på det hela som en form av hierarki, där varje webbsidas länkkraft försämras ju längre bort från de betrodda webbsidorna de befinner sig i länkhierarkin.

5. Värdsidans relevans

En viktig faktor för hur din inlänk värderas i Googles ögon, är hur relevant den är i sammanhanget. Har du en webbsida om fotboll, så vill du ha inlänkar från andra webbsidor som handlar om fotboll. Det är därför optimalt om värdsidan behandlar fotboll. Om värdsidan handlar om hockey eller sport i allmänhet så kan även detta anses vara relevant. Gränsen för vad som kan anses vara relevant är flytande och lite oklar. Det brukar dock vara ganska lätt att uttala sig om vad som absolut inte är en relevant länk. En länk från en webbsida om miniräknare till din webbsida om fotboll är absolut inte relevant och har således ett relativt lågt värde i Googles ögon.

Observera att Google inte heller anser det vara relevant med länkar från t ex polska webbsidor till svenska webbsidor. Det är bra om värdsidan och målsidan har samma språk.

6. Inlänkens placering på värdsidan

Google har algoritmer för att avslöja köpta länkar, reklam och länkbyten. Köpta länkar brukar ofta vara placerade i sidfoten eller på andra platser där de inte syns så tydligt. Dessa länkar är i regel mindre värdefulla än länkar som är placerade i den löpande brödtexten.

7. Inlänkens ankartext

Vad som står i inlänkens ankartext har stor betydelse för dess värde. Optimalt är det om ankartexten innehåller ordet som vi vill ranka bra på (vårt så kallade keyword). En länk med ankartexten "keyword" är alltså betydligt mer värdefull än en länk med ankartexten "klicka här". Länkar i form av bilder som helt saknar ankartext anses överlag vara mindre värdefulla än vanliga textlänkar.

Observera att det är viktigt att du varierar ankartexten i dina inlänkar. Om alla inlänkar har samma ankartext så kommer din målsida att fastna i ett av Googles många filter. Det är viktigt att din länktillväxt ser "naturlig" ut, så att Google inte tror att du spammar ut dina länkar.

8. Länkbyten och envägslänkar

Som jag nämnt i punkt 6 så är Google inte så förtjust i länkbyten. Orsaken är att Google inte gillar länkar som endast finns till för att manipulera serpsen. Detta innebär att länkar som kommit till genom länkbyten ofta har ett lägre värde än envägslänkar. Om du länkar till värdsidan och värdsidan länkar till dig, så kan detta alltså sänka din inlänks värde. Många som arbetar med SEO brukar därför göra så kallade flerpartsbyten, där webbsida A länkar till B som länkar till C som länkar till D som länkar till A.

9. Värdsidans IP, C-nät och domän

Det finns egentligen ingen IP-adress som är bättre än någon annan. Däremot så är det inte bra om alla dina inlänkar kommer från webbsidor som hostas på samma IP och C-nät. Exempelvis så är tusen inlänkar från bloggar hostade under Wordpress.com inte lika värdefulla som hundra inlänkar från bloggar hostade på olika bloggtjänster. Detsamma gäller för länkar som ligger sitewide på en domän. Om en domän har hundra undersidor och samtliga innehåller en länk till dig, så ger det dig inte mycket mer värde än om du endast hade en länk från en undersida.

10. Olika typer av länkar

Som jag nämnde i punkt 7 så spelar ankartexten en stor roll för länkens värde. Men det är inte alltid som en länk har en ankartext. Bildlänkar har det t ex inte. Överlag så kan man säga att textlänkar har ett betydligt högre värde än bildlänkar. Om vår inlänk är en bildlänk så är det bra om den har ett så kallat alt-attribut. Detta ökar bildlänkens värde, men textlänken är fortfarande att föredra.

11. Sökmotorvänliga länkar

En länk måste vara sökmotorvänlig för att den ska ge dig något. En sökmotorvänlig länk är normalt skriven i vanlig html. Länkar med JavaScript eller redirects är inte i närheten av lika värdefulla. Tidigare kunde sökmotorerna inte ens följa sådana länkar. Idag följer sökmotorerna JavaScript och redirects, men sådan länkar har med nästan all säkerhet ett mycket lägre värde.

En annan viktig sak som du bör kontrollera är så att din inlänk inte har nofollow. Står det nofollow i källkoden så är det en instruktion till Google och andra sökmotorer att inte följa länken. Många forum och bloggar har nofollow på samtliga utlänkar för att förhindra länkspam. Wikipedia är ett annat exempel på en sida som alltid använder nofollow.

Tips!

Domainstats logga Jim Westergren har utvecklat Domainstats, en grym tjänst inom SEO där du kan se inlänkar med mera.

Omstridda faktorer som kan påverka en länks värde:

Dessa faktorer kan vara minst lika viktiga som de jag nämnt ovan. Skillnaden är att många SEO-experter brukar kivas mer om dessa punkter än om andra.

12. Klickfrekvensen

Som jag tidigare nämnt så försöker Google alltid avgöra om en länk är relevant, eller om det endast rör sig om ett länkbyte eller en köpt länk för att manipulera serpsen. En metod som Google kan använda sig av här är att mäta hur många som faktiskt klickar på länken. Tack vare AdSense, Google Toolbar, AdWords och Google Analytics så har Google tillgång till enorma mängder data från både surfare och webbsidor. Exempelvis så levereras många datorer idag med Google Toolbar förinstallerad. Det gör att Google i teorin kan få en ganska bra uppfattning av hur många som faktiskt klickar på en länk. Detta ger i sin tur ett utmärkt instrument för att mäta en länks relevans.

13. Länkens ålder

En ganska vedertagen uppfattning är att ju äldre en länk är, desto mer värdefull blir den. För några år sedan så var detta med all säkerhet sant. I takt med att många webbsidor blir allt mer dynamiska så är det dock osäkert om en länks ålder verkligen har betydelse längre. Säkert är dock att en länk alltid bör vara permanent. Samma stund som den försvinner så går värdet naturligtvis förlorat. Oklarheten ligger endast i om en t ex tre år gammal länk verkligen är mer värdefull än en tre månader gammal länk.

14. Värdsidans ålder

Som jag nämnde i punkt 4 så spelar värdsidans TrustRank en stor roll för din inlänks värde. En relaterad faktor är värdsidans ålder. Ju äldre värdsidan är, desto mer värdefull blir din inlänk.

15. Länkar till förstasidan och djuplänkar

Det finns en teori om att djuplänkar (länkar som pekar till en undersida istället för till förstasidan) är mer värdefulla. Överlag så kan man anta ett en bra mix är nyckeln till framgång. Ett misstag som många nybörjare gör är att de endast raggar inlänkar till sin förstasida. Detta ser inte naturligt ut i Googles ögon och risken finns därför att målsidan hamnar i ett filter.

16. Är värdsidan aktiv och uppdaterad

Google gillar webbsidor som uppdateras ofta. Det är därför en fördel om din länk befinner sig på en domän som är aktiv och där innehållet uppdateras med jämna mellanrum. Extra viktigt är detta i bloggar. En blogg som aldrig uppdateras förlorar snabbt i värde.

Observera att din länk på värdsidan däremot alltid bör vara statisk. Det är inte bra om din länk flyttas eller försvinner.

17. Värdsidan är en auktoritet

Det finns teorier om att vissa sidor anses vara auktoriteter inom särskilda genrer. En inlänk från en sådan värdsida gör underverk för din egen sidas ranking. Att ta reda på vilken sida som är en auktoritet är både svårt och lätt. Man kan aldrig vara säker - men sök i Google på det ordet som du vill ranka bra på. Den sidan som kommer upp först i serpsen är förmodligen den sidan som du helst vill ha en länk ifrån.

18. Spridda i tiden

Det finns även en teori om att det är bra om en sida eller webbplats regelbundet och oavbrutet får inlänkar. Detta kan Google se som ett tecken på att webbplatsen är av genuint bra kvalité. Det är alltså inte bra om en webbsida får 100 stycken inlänkar den första veckan och noll stycken resten av året.


Listan kan förmodligen göras längre. Sist men inte minst så kan jag avsluta med att värdsidan naturligtvis måste vara indexerad i Google (eller annan sökmotor) för att din inlänk ska ge något värde överhuvudtaget. Är värdsidan inte indexerad så hittar inte Google din länk.

Eftersom det här är ett forum så får ni gärna komma med kommentarer, eller fylla på med ytterligare punkter så uppdaterar jag listan varefter. Synpunkterna kommer säkert att gå isär, så det vore kul att få igång en diskussion.


Fråga / diskutera på SEO-forum.se

I denna tråden eller som en ny tråd i sektionen Länkbygge.

17 Apr 2009

Denna artikel är skriven av
Senast redigerad: 3 Oct 2013
Feedback uppskattas.